Routes IV

Проектът е дейност по Трансфер на иновации, основана на резултатите от предхождащи проекти ROUTES1 и ROUTES2, финансирани по Програма „Учене през целия живот”. Крайната цел е да се подпомогне разработването на иновативни практики в областта на професионалното образование  и обучение и на ниво висше образование (LEO-OpObj-3) и да се подкрепи развитието на иновативни услуги, базирани на информационните технологии, педагогики и практики за учене през целия живот (LEO-OpObj-6).

Проектът разширява концепцията за „менторска подкрепа за обучение”  в среда за електронно обучение, като отделя специално внимание на техническите, човешките и логистичните трудности, свързани с електронното обучение в селските райони. По този начин проекта допринася за подобряване на равните възможности за достъп до учене през целия живот.

Теми:


Учене през целия живот

Професионално ориентиране

Равни възможности

Първоначално обучение

Отворено и дистанционно обучение

Непрекъснато обучение


Сектори:

 Други дейности по предоставяне на услуги

 Информация и комуникация

 Образование


Продукти и резултати:

1.      Наръчник за електронно обучение с менторска подкрепа

2.      Обучителни материали за ментори в електронна среда за обучение

3.      Насоки за адаптиране на обучителни материали за електронно обучение за менторска подкрепа

4.      Интернет страница за електронно обучение с менторска подкрепа

5.   Препоръки към съдържанието на професионална квалификация като ментор